12 Gener 2018

Unió de Pagesos aconsegueix rebaixar el gravamen de l’IBI sobre les propietats rústiques a Cornellà del Terri i una bonificació del 50% a la base de l’IBI a Olot

L’Ajuntament de Cornellà del Terri (Pla de l’Estany) i l’Ajuntament d’Olot (Garrotxa) han acceptat les al·legacions a les ordenances fiscals, proposades per Unió de Pagesos per al 2018. El sindicat ha aconseguit rebaixar fins al 0,70% el coeficient de referència de l’Impost de Béns Immobles (IBI) de naturalesa rústica, vint dècimes per sota de la xifra del 2016 (0,90%), a Cornellà del Terri. A Olot, el sindicat ha aconseguit que s’aprovi l’aplicació d’una bonificació del 50 % sobre la base liquidable de l’IBI rústic a les construccions catalogades pel cadastre com a imprescindibles per al desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals. Aquesta bonificació l’haurà de demanar expressament el propietari afectat. 

 

Cornellà del Terri és una de les poblacions amb més infraestructures agràries del Pla de l’Estany,  d’acord amb el pes que l’agricultura i la ramaderia tenen en la seva economia. Moltes explotacions són agrícoles i ramaderes i han de tenir edificacions per emmagatzemar la collita i la maquinària i acollir el bestiar. En canvi, a Olot, l’agricultura i, en especial, la ramaderia, són activitats en risc de desaparició.

 

Els municipis no disposen d’un mòdul bàsic de construcció (MBC) per a rústica i, per defecte, el càlcul del valor cadastral sobre els béns immobles es fa sobre el valor del MBC urbà —a Cornellà és de 108.18 euros/m2 el 1985 que, actualitzat al 2017, són 273,44 euros per metre quadrat;a Olot, s’aplica un MBC actualitzat de 600 euros per metre quadrat. Unió de Pagesos ja havia denunciat que el valor resultant d’aquesta regularització és desorbitat per a construccions agrícoles i ramaderes que, tradicionalment, no tributaven. A més, no reflecteix el valor real de les construccions; el valor cadastral supera el de mercat i incompleix l’article 23 del Reial Decret 1/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari. 

 

En les al·legacions, el sindicat va indicar que “el valor just del mòdul de construcció agrari estimat pel Col·legi d’Enginyers i Agroxarxa hauria d’oscil·lar entre els 52,09 euros per metre quadrat (cobert agrícola sense pavimentar i obert) i els 127,33 euros per metre quadrat (granja de porcí de mares)”. Per tant, és a partir d’aquest valor que s’han d’aplicar els coeficients de reducció, segons l’any de construcció, l’estat general, etc.

 

 

Unió de Pagesos celebra que l’Ajuntament de Cornellà del Terri i el d’Olot hagin estat sensibles a les propostes que el sindicat va presentar. També valora que es reconegui la importància de l’agricultura en l’economia dels municipis i els seus efectes positius en el territori.