ltonlineok2   Selecció de continguts on-line

 

16 abril 2018

Denuncien abocaments de terres residuals al Parc Agrari del Baix Llobregat

Denuncien abocaments de terres residuals al Parc Agrari del Baix Llobregat Finca de Sant Boi de Llobregat on Unió de Pagesos ha detectat els abocaments de residus/DANI CODINA

MARIA CARRERRAS/Ja havia llançat un primer crit d’alerta al febrer, però veient que la situació no millorava, el 23 de març, Unió de Pagesos va emetre un comunicat per fer extensiva la denúncia sobre abocaments de terra residual procedent d’obres públiques en terrenys del Parc agrari del Baix Llobregat. Aquell mateix dia, i després que el sindicat denunciés els fets el 19 de febrer a l’Agència de Residus de Catalunya [ARC], inspectors d’aquest organisme van visitar les finques on Unió de Pagesos ha detectat que s’hi incorre en aquesta mala praxi, prohibida explícitament pel Decret 152/2017 sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya. Els inspectors de l’ARC van comprovar no només que la naturalesa de les terres abocades no era de tipus vegetal o orgànic, i, per tant, que era impossible que servissin per a la millora de la qualitat del sòl, sinó que van detectar fragments de canonades de formigó i altres restes de material d’obra entre la terra incorpor ada recentment.
El responsable de Política territorial d’Unió de Pagesos al Baix Llobregat, Lluís Parés, explica que els abocaments inutilitzen els camps per a la producció agrària: “Converteixen els camps en abocadors i, els abocaments, generalment, tenen lloc en terrenys de propietaris absentistes, l’objectiu dels quals no és treure rendiments agraris de la terra”.
DEMANEN EFICIÈNCIA I CELERITAT • El sindicat manifesta que no es tracta de fets puntuals, sinó que són periòdics, i tem que es puguin fer extensibles a d’altres comarques, com ja va passar el 2011 a l’Alt Penedès. Davant d’això, Unió de Pagesos insta l’Administració a actuar diligentment per impedir aquest tipus d’abocaments, a aturar-los tan bon punt es detectin, així com a determinar la responsabilitat dels fets i a aplicar les sancions pertinents. A més, també demana a les administracions responsables de les obres públiques que vetllin perquè es compleixi la legalitat vigent pel que fa a la gestió dels residus que generen, a l’Agència de Residus que garanteixi la traçabilitat d’aquests tipus de residus a fi i efecte que el seu destí sigui el que preveu la normativa, i als ajuntaments, que vetllin perquè ningú, emparant-se en una llicèncicia municipal per millorar la qualitat del sòl, s’extralimiti en les seves prescripcions. Unió de Pagesos apunta també que per les males praxis d’uns pocs no n’han de sortir perjudicats aquells que sí que actuen correctament i treballen per la producció agrària de qualitat i de proximitat.
CRIDA A L'ADMINISTRACIÓ • Fins a dia d’avui, les accions sindicals per aturar els abocaments de terres residuals procedents de la construcció han estat diverses. El dimecres 21 de març, Unió de Pagesos es va reunir amb representants del Servei urbanístic de l’Àrea metropolitana de Barcelona per definir mecanismes efectius per paralitzar sense demora aquestes males praxis tan bon punt es detectin. El 2 de febrer, el sindicat va notificar formalment els fets als ajuntaments a què pertanyen les finques on s’estan produint els abocaments. Per acabar, el sindicat també està treballant perquè la normativa del Parc agrari sigui més restrictiva en el sentit d’acotar millor els paràmetres agronòmics dels sòls i perquè quan se sol·liciti una llicència per millorar la qualitat del sòl se’n comprovin els resultats.
El sindicat fonamenta la denúncia en el Decret 152/2017, vigent des del gener, segons el qual els residus “terres, sorres, sòls i pedres” amb origen de moviment de terra es poden valoritzar per la via V84 que és la d’“Utilització per a rebliment de terrenys (restauració de l’activitat extractiva)”, però no per la via V81 que és la d’“Utilització en profit de l’agricultura”.